Kto to jest intendent?

Kto to jest intendent

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę z wielu różnych dziedzin. Jej zadaniem jest kształtowanie odpowiednich postaw, wszechstronny rozwój ucznia oraz podejmowanie działań opiekuńczych i profilaktycznych adekwatnie do istniejących potrzeb. Ważnym celem jest także zapewnienie odpowiednich warunków żywieniowych uczniów. 

Aktualnie w każdej placówce edukacyjnej istnieją możliwości, aby uczniowie czy nauczyciele mogli spożywać posiłki z wysokiej jakości składników, zgodne z ustalonym wcześniej planem żywieniowym. Odpowiedzialny jest za to intendent. Kto to jest? Jakie są obowiązki intendenta w szkole i przedszkolu? Na te pytania odpowiemy w dalszej części artykułu. Dodatkowo omówimy inne kwestie charakterystyczne dla pracy w tym zawodzie.

Intendent – kto to jest?

Kim jest intendent według Słownika Języka Polskiego PWN? Intendent to: “pracownik administracji zarządzający sprawami gospodarczymi danej instytucji”.

Kto to jest intendent według opisu pracy umieszczonego w Klasyfikacji zawodów i specjalności? Intendent: “zarządza sprawami gospodarki materiałowej i żywnościowej w różnego typu obiektach. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie placówki w zakresie: administracyjno-gospodarczym, zaopatrzeniowym, gastronomicznym, hotelowym”.

intendent

W związku z tym intendent to pracownik, którego zatrudnia się, aby zajmował się sprawami związanymi z organizacją żywienia zbiorowego, dlatego bywa określany również jako żywieniowiec lub zaopatrzeniowiec.

Intendent – gdzie pracuje?

Intendent pracę swoją wykonuje w miejscach, gdzie organizowane jest żywienie zbiorowe. Najczęściej zatrudniany jest w placówkach edukacyjnych – przedszkolach oraz szkołach. Jednak nie jest to jedyna możliwość znalezienie zatrudnienia przez osoby w tym zawodzie.

Do miejsc pracy intendenta zalicza się m.in.:

 • placówki oświatowe;
 • hotele;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • internaty;
 • domy pomocy społecznej;
 • firmy cateringowe;
 • statki.

Czym zajmuje się intendent?

Osoby podejmujące pracę intendenta odpowiedzialne są za zaopatrywanie placówki w artykuły spożywcze, a następnie za nadzorowanie przygotowywania i przechowywania pożywienia. Zakres i liczba obowiązków osoby na tym stanowisku uzależnione jest od miejsca, w którym otrzymał zatrudnienie. W jednym miejscu może odpowiadać bardziej za kwestie stricte żywieniowe, podczas gdy w innej placówce skupia się na obowiązkach związanych z zaopatrzeniem i rozliczaniem.

Warto podkreślić, że praca intendenta wymaga od niego profesjonalnego podejścia, ponieważ wybierane przez niego produkty i plan żywieniowy ma wpływ na zdrowie spożywających. W związku z tym powinien on przygotowywać także odpowiednią dokumentację, potwierdzającą zachowanie środków bezpieczeństwa.

Zapisz się na „Kurs Intendenta”, by zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie

Obowiązki intendenta w szkole

Intendent w szkole musi przestrzegać zasad związanych z żywieniem uczniów, dlatego też ma obowiązek uwzględniać, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne osób w tym wieku. Zatem proponowane posiłki muszą być zdrowe, odpowiednio zbilansowane, różnorodne i – co istotne – lubiane przez dzieci. Musi on także uwzględnić indywidualne kwestie żywieniowe, np. uczniów z różnego rodzaju chorobami czy nietolerancjami.

Do obowiązków intendenta w szkole zalicza się:

 • kierowanie procesem produkcji posiłków;
 • nadzorowanie pracowników kuchni;
 • opracowywanie planów żywieniowych;
 • racjonalne składanie zamówień na produkty spożywcze;
 • zarządzanie wydatkami za pożywienie;
 • przyjmowanie wpłat od rodziców i opiekunów za posiłki;
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej;
 • kontrolowanie stanu magazynu z żywnością.

Od intendenta wymaga się znajomości regulaminów, które obowiązują w danej placówce edukacyjnej. Czasami pełni nawet funkcje kasjera – zabezpiecza i przechowuje gotówkę, a także przekazuje pieniądze do banku oraz sporządza raporty kasowe.

Czy obowiązki intendenta w szkole różnią się od obowiązków intendenta w przedszkolu?

Obowiązki intendenta w przedszkolu i szkole są takie same. Niezależnie od wieku uczniów, osoba na tym stanowisku powinna przestrzegać zasad pracy zgodnych z: 

 • Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP);
 • Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP);
 • obowiązującymi przepisami prawa;
 • wymogami Inspekcji Sanitarnej.

Jedyną różnicą pomiędzy intendentem w szkole a przedszkolu jest to, jakie rekomendacje żywieniowe będzie on uwzględniał przy tworzeniu jadłospisu. Faktem jest, że posiłki przygotowywane dla przedszkolaków mogą różnić się od tych dla uczniów, chociażby ze względu na kaloryczność.

Jakie cechy powinien mieć intendent?

Z uwagi na to, że intendent pracuje nie tylko z dorosłymi (w przypadku szkoły z kadrą pedagogiczną w szkole czy pracownikami obsługi), ale także z dziećmi, musi posiadać odpowiednie cechy i umiejętności. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • komunikatywność;
 • życzliwość;
 • punktualność;
 • cierpliwość;
 • rzetelność;
 • dobrą organizację czasu;
 • operatywność.

Intendent – jakie wykształcenie?

Kształcenie w zawodzie intendent odbywa się w szkołach zawodowych oraz branżowych o profilach: gastronomicznym, hotelarskim oraz ekonomicznym. Jednak ze względu na odpowiedzialność osoby na tym stanowisku intendent ma obowiązek zdobyć wiedzę i umiejętności  dietetyczne w zakresie potrzebnym do zajmowanego stanowiska.

kurs intendent

Naszym rozwiązaniem jest “Kurs Intendenta”, który został przygotowany w taki sposób, aby wyposażyć uczestnika we wszechstronne informacje potrzebne do pracy w tym zawodzie. W związku z tym program szkolenia omawia:

 • rolę intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego;
 • podstawy dietetyki niezbędne w tym zawodzie;
 • zawód intendenta w świetle przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat w języku angielskim i polskim oraz zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu, a także dyplom intendenta. Uzyskane w ten sposób wiedza i umiejętności są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Należy podkreślić, że intendent nie jest zawodem tożsamym z dietetykiem, ponieważ zgodnie z prawem intendentem może być osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskała status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończyła 3-stopniowy kurs dietetyki oferowany przez Polski Instytut Dietetyki. Zgodnie z prawem intendentem może być osoba, która posiada dyplom dietetyka.