Jak dostać dofinansowanie KFS na kursy dla dietetyków w 2024 roku?

dofinasnowanie kfs kursy dla dietetyków

Rosnące zainteresowanie usługami dietetyków można zaobserwować przede wszystkim po liczbie specjalistów i powstających placówek. Aby wypracować przewagę na tle konkurencji, właściciele firm oraz pracownicy muszą zadbać przede wszystkim o aktualną wiedzę i nieustanie poszerzać swoje kompetencje. Od lat najskuteczniejszą formą rozwoju zawodowego są kursy dla dietetyków. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku można otrzymać na nie dofinansowanie KFS. Jak to zrobić?

Dofinansowanie KFS na kursy dla dietetyków

Zmieniające się zalecenia żywieniowe, nowe trendy, produkty, a także coraz większa grupa różnorodnych klientów dietetyków sprawia, że specjaliści z zakresu żywienia muszą posiadać nie tylko szeroką, ale przede wszystkim aktualną wiedzę. W nieustannym poszerzaniu swoich kompetencji, które pozwalają rozwijać się zawodowo w danym miejscu pracy, od lat pomagają kursy dla dietetyków.

Choć ich ceny są atrakcyjne dla większości osób, dla niektórych pracodawców i pracowników kwoty te są barierą w kształceniu zapewniającym uzyskanie kompetencji adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Od 10 lat kształcenie ustawiczne dla konkretnych grup oraz w konkretnych obszarach dofinansowuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli instrument rynku pracy powołany, aby zapobiegać utracie zatrudnienia ze względu na niewystarczające kompetencje.

W 2024 roku budżet odprowadzany przez pracodawców ze składek na Fundusz Pracy wynosi prawie 300 milionów.

Kursy dla dietetyków – kto może dostać dofinansowanie KFS 2024?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczy tę kwotę na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy bądź za zgodą pracodawcy. Jak można się łatwo domyślić, aby uzyskać dofinansowanie do kursów dietetycznych, należy spełnić kilka wymogów.

Dopłatę do nauki mogą otrzymać wszystkie podmioty, które według przepisów są definiowane jako pracodawca – mogą być to wszystkie tego typu jednostki (nawet te nieposiadające osobowości prawnej) oraz osoby fizyczne. Warunkiem jest zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Warto zaznaczyć, że gdy ten warunek jest spełniony, nie ma znaczenia rodzaj umowy i wymiar etatu pracownika korzystającego z dofinansowania do kształcenia.

dofinansowanie kfs na kursy dla dietetyków

Na jaką kwotę dofinansowanie KFS? Kursy dietetyczne dla pracowników i pracodawców

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie, którego wysokość jest uzależniona od liczby zatrudnianych pracowników. Najkorzystniej w tej kwestii wypadają mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, którzy mogą liczyć na dopłatę w wysokości 100%. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% wartości szkoleń. Istnieją również limity kwot, jakie przypadają na jednego pracownika, które wynoszą nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może dostać dofinansowanie KFS na kursy dietetyczne?

Aby otrzymać dopłatę do kursów dietetycznych, należy spełnić również wymóg dotyczący danej grupy określonej w priorytetach wydatkowania KFS. W 2024 roku wspiera on m.in. kształcenie ustawiczne:

 • osób po 45. roku życia,
 • pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • w zawodach zidentyfikowanych w danym regionie jako deficytowe,
 • osób powracających do pracy po przerwie związanym z opieką nad dzieckiem,
 • członków rodzin wielodzietnych.

Grupę odbiorców dofinansowań KFS do kursów dietetycznych rozszerzają również priorytety wydatkowania środków rezerw, które przewidują określony budżet do wsparcia kształcenia osób:

 • w obszarach kluczowych dla danego regionu,
 • wykonujących przez co najmniej 15 lat pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, którym nie przysługuje prawo do tzw. emerytury pomostowej,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • będących członkiem m.in. Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznych oraz innych podmiotów posiadających status przedsiębiorstw społecznych znajdujących się w rejestrze MRiPS.

zdobądź dofinansowanie kfs na kursy dla dietetyków korzystając z naszej oferty

Jak zdobyć dofinansowanie KFS 2024  – kursy dla dietetyków

Żeby otrzymać dofinansowanie KFS 2024 na kursy dietetyczne wystarczy spełnić co najmniej jeden warunek określony w priorytetach wydatkowania. W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z dostępnych kursów – ze względu na limit kwoty wynoszący w 2024 roku nawet 20 tysięcy złotych na osobę, pracodawca lub pracownik może wybrać dla siebie nie jeden a kilka kursów dostępnych w naszej bogatej i stale rozwijanej ofercie, w której znajduje się m.in.:

Zobacz pełną listę kursów, na które możesz zdobyć dofinansowanie KFS 2024.

Po wybraniu kursów należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.  O przyznaniu dopłaty do kursów może decydować kolejność złożenia wniosku, ponieważ każde województwo posiada określony przydział budżetu na kształcenie ustawiczne:

 • dolnośląskie – 17 830 000 zł,
 • kujawsko-pomorskie – 11 728 000 zł,
 • lubelskie – 11 804 000 zł,
 • lubuskie – 5 672 000 zł,
 • łódzkie – 15 416 000 zł,
 • małopolskie – 22 056 000 zł,
 • mazowieckie – 37 457 000 zł,
 • opolskie – 5 334 000 zł,
 • podkarpackie – 11 728 000 zł,
 • podlaskie – 6 686 000 zł,
 • pomorskie – 14 218 000 zł,
 • śląskie – 26 237 000 zł,
 • świętokrzyskie – 6 702 000 zł,
 • warmińsko-mazurskie – 7 516 000 zł,
 • wielkopolskie – 23 640 000 zł,
 • zachodniopomorskie – 9 130 000 zł.

Do urzędów najwięcej wniosków trafia z reguły w pierwszym kwartale każdego roku, a na decyzję może mieć wpływ kolejność złożenia do PUP. Warto zaznaczyć, że o ostatecznej wysokości dofinansowania zawsze decyduje Urząd Pracy.

Skorzystaj z naszej pomocy

Polski Instytut Dietetyki od lat współpracuje z instytucjami i firmami w zakresie dofinansowań. Dzięki naszemu doświadczeniu możesz znacznie skrócić czas oczekiwania na dofinansowanie, a także zminimalizować wszelkie formalności. Szczegóły znajdziesz w zakładce Dotacje dla firm.